Traumasensitief werken voor wijkteams

Als medewerker van een sociaal wijkteam heb je te maken met uiteenlopende problematiek van wijkbewoners. In toenemende mate vervul je een belangrijke rol in het signaleren van psychopathologie en waar nodig verwijs je naar passende hulpverlening. Goed signaleren is een lastige klus, zeker waar het traumaproblematiek betreft. Trauma gerelateerde gedragingen bij zowel kinderen als volwassenen vragen om specifieke kennis en ervaring en vereist traumasensitief handelen. De training Traumasensitief werken voor wijkteams verschaft je de handvatten hiervoor. 

Dit leer je

Er wordt verkend welke rol een jeugdtrauma van één van de ouders kan spelen binnen het gezin en hoe je hier als hulpverlener alert op kunt zijn. Je krijgt inzicht in de gevolgen van chronische traumatisering in de jeugd op het latere gezin, vanuit verschillende posities van kinderen en ouders. En je onderzoekt hoe je als hulpverlener kunt bijdragen aan een gezonde en veilige opvoedsituatie. In de training wordt steeds de vertaling gemaakt naar de praktijk van het wijkteam. In het laatste dagdeel wordt gewerkt met een trainingsacteur.

Trauma, hechting en persoonlijkheidsontwikkeling

  • Herkennen van tekenen van verstoorde hechting en traumatische stress en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn
  • Invloed van een getraumatiseerde ouder/ partner in situaties als complexe scheiding, huiselijk geweld en de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen
  • In grote lijnen weten welke specialistische behandelingen er zijn
  • Bespreekbaar maken van ervaringen met cliënten
  • Geven van psycho-educatie

Doel

  • Signaleren: Hulpverleners herkennen (gedrags)signalen van het kind en de volwassene die kunnen wijzen op hechtingsproblematiek en/of onderliggend trauma.
  • Effecten: Hulpverleners kennen de effecten van een verstoorde hechting en trauma op de ontwikkeling van het kind en de volwassene.
  • Behandelen: Hulpverleners weten wie ze wanneer moeten betrekken voor de vervolgstappen die gezet moeten worden waaronder behandelmogelijkheden.

Duur

De training Traumasensitief werken voor wijkteams beslaat 1 dag. Tijdens het tweede dagdeel wordt een trainingsacteur ingezet.

Voor wie

Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijken de wijkteams wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is. 

Ervaringen met kindermishandeling, partnergeweld of getuige daarvan zijn, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd grijpen diep in op iemands denken en handelen. Ook op latere leeftijd zijn daarvan vaak de effecten zichtbaar.

Doordat er vaak sprake is van een combinatie van psychische problemen, lichamelijke ziekten en maatschappelijke problemen, wordt het verband tussen jeugdtrauma's en de hulpvraag zowel door de cliënt als door professionals vaak niet onderkend. Deze cliënten kloppen vaak bij meerdere hulpverleningsinstanties aan en hulp lijkt vaak niet toereikend. De gevolgen zijn problemen op meerdere leefgebieden, toename van de ernst van de psychopathologie, en contact met Veilig Thuis i.v.m. zorgen over de veiligheid in de thuissituatie.

Accreditatie

Op aanvraag.

Meer weten? Klik hier!